Stichting der Heerlijkheden
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

Doelstelling:

Het instandhouden van natuurgebieden en cultuur-monumenten in het algemeen belang, in het bijzonder de instandhouding van het beschermd natuurreservaat “De Maire” cum annexis, eendenkooi en molen bij Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland en te dien einde die zaken in eigendom te verkrijgen en voorts al hetgeen  met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:

De instandhouding van het in eigendom van de stichting zijnde natuurgebied, de eendenkooi, de molen en de overige eigendommen zoals de uitgebreide collectie portretten van het geslacht Schimmelpenninck van der Oije en aanverwante geslachten geheel overeenkomst de doelstelling als vermeld in de statuten én in de geest als bedoeld door de oprichter van de stichting. De stichting verwerft haar inkomsten uit pacht- en verhuuropbrengsten als mede verstrekte subsidies. Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een bancaire instelling. De verkregen inkomsten worden allen aangewend voor achterstallig  en regulier onderhoud van de eigendommen van de stichting, als mede voor verbeteringsprojecten. Het beheer wordt uitgevoerd door het bestuur, terzijde gestaan door een rentmeester en terreinbeheerder.

Bestuurssamenstelling:

R.D. van Haersma Buma, voorzitter
drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, secretaris/penningmeester
vacature

Beloningsbeleid:

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:        

In 2020 zijn de prestaties, evenals in 2019, conform de subsidievoorwaarden van Uitvoeringsovereenkomst subsidie natuur-en landschapsbeheer SVNL 2016 termijn 2018-2023 geheel uitgevoerd en goedgevonden. Voor het natuur- en landschapsbeheer betekent dit dat de natuurgebieden De Maire en de Eendenkooi conform de beschikte beheertypen zijn beheerd. De geplande start om vorm te geven aan monitoringverplichtingen van SVNL 2016 is in overleg met de subsidieverlener uitgesteld tot 2021. In 2020 is voldaan aan de openstellingsverplichting natuurgebieden. Evenwijdig aan de Eendenkooi is een wandelpad tot stand gekomen dat aan het begin van één van de beide uitgangen voert langs de kreek om aan de andere uitgang uit te komen op een versterkte verhoging, een met treden en leuning bereikbare uitkijkpost dat uitziet op het natuurgebied De Maire. Er zijn informatieborden geplaatst om o.m. vogelsoorten aan te geven. De nieuwe aanplant van meidoorns langs het nieuwe wandelpad gedijen naar wens en zullen een mooie haag gaan vormen. Tijdens het broedseizoen is ook het nieuwe wandelpad, als overeengekomen, gesloten voor het publiek. Aan het overige onroerende bezit van de stichting hebben de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. De korenmolen heeft het hoogste aantal genoteerde omwentelingen gemaakt; Covid-19 heeft voor belangstellenden toegang tot de molen niet mogelijk gemaakt. De restauratie van door de stichting aan Musea Zutphen in bruikleen uitgegeven familieportretten is doorgezet.