Stichting der Heerlijkheden
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein

Doelstelling:

Het instandhouden van natuurgebieden en cultuur-monumenten in het algemeen belang, in het bijzonder de instandhouding van het beschermd natuurreservaat “De Maire” cum annexis, eendenkooi en molen bij Oosterland, gemeente Schouwen-Duiveland en te dien einde die zaken in eigendom te verkrijgen en voorts al hetgeen  met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan:

De instandhouding van het in eigendom van de stichting zijnde natuurgebied, de eendenkooi, de molen en de overige eigendommen zoals de uitgebreide collectie portretten van het geslacht Schimmelpenninck van der Oije en aanverwante geslachten geheel overeenkomst de doelstelling als vermeld in de statuten én in de geest als bedoeld door de oprichter van de stichting. De stichting verwerft haar inkomsten uit pacht- en verhuuropbrengsten als mede verstrekte subsidies. Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een bancaire instelling. De verkregen inkomsten worden allen aangewend voor achterstallig  en regulier onderhoud van de eigendommen van de stichting, als mede voor verbeteringsprojecten. Het beheer wordt uitgevoerd door het bestuur, terzijde gestaan door een rentmeester en terreinbeheerder.

Bestuurssamenstelling:

R.D. van Haersma Buma, voorzitter
drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, secretaris/penningmeester
vacature

Beloningsbeleid:

Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:        

In 2017/2018 zijn en worden verbeteringsprojecten in het natuurgebied “De Maire” aangevangen en worden uitgevoerd. Uitbreiding wordt gegeven aan openstelling.
Een van de 4 “armen” van de eendenkooi is volledig in de oorspronkelijke situatie teruggebracht.
De draaibare delen van de molen zijn geheel gerestaureerd en in werkzame toestand teruggebracht. Ook de bij de molen behorende schuur is opgeknapt. Schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd bij boerderij, molen en andere bezittingen van de stichting. Diverse portretten en schoorsteenmantelstukken zijn/worden professioneel gerestaureerd onder museale begeleiding.